باچشم برهم زدنی تمام شد
تمام
وفقط همین افطار آخر باقی است……
دراین آخرین فرصت ، دراین آخرین سفره ی خاص ، در این لحظه آخر 
چه میخواهی ؟؟؟؟