خدایا شکرت که من منتظرم،
نه در انتظار خرید نان
نه در انتظار هوای پاک
نه در انتظار آبی زلال
نه در انتظار یک سرپناه
نه در انتظار کمی رفاه
نه در انتظار نور ماه
در انتظار مهر و وفا
منتظر آن منجی
که آورنده مهر است و ماه
تا که همه مردم در اوج رفاه،
هر یک در بهترین سرپناه،
راحت و آرام و باصفا،
به دور از این همه هیاهو و وانفسا
برای ابتدایی ترین نیازهای گذران دنیا،
افسار زنند بر هوای نفس و
و سوار شوند بر اسب کیمیا،
آنگاه این تن خاکی را کمال برند

تا خود خود خود خدا

خدایا شکرت که من منتظرم …