سلام حضرت مادررررر
اذن میخواهیم برای درک لیله القدر….