شنیده ام از ما دلتنگ تری برای آمدنت
شنیده ام دل نگران مایی 
شنیده ام گریه میکنی برای ما
کی تمام می شود ؟
این غروب هایی که  دلِ ما گیرِ  دلتنگی ات است آقا