نترس عزیزم ، اینجا هم یک گنج باارزش دیگه در انتظار کسی که با شجاعت بره توی دلش ، پس با یک ضربه جانانه وارد شو تا ببینی ……