منم خیلی مشتاقم ببینم پشت این راهروی عظیم چی می تونه باشه پس بریم ببینیم