سلام پدر غریب و عزیزم

نکند همه عالم از دیو تا فرشته و جبرئیل متوجه تو باشند و من متوجه جای دیگر !

در تاریخ سراغ ندارم سائلی دست پیش شما دراز کرده باشد و دست خالی برگردد …..
ذکر زبانمان باید این روزها این باشد
….. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین…..
 این ماه هم در حال تمام شدن است ، شبهای آخر ماه رمضان است و آن حرفها هنوز مرا سرگردان و آشفته کرده .

من کجا او را پیدا کنم ؟
او کجاست ؟
میزبان و میهماندار این میهمانی خدایی کجاست ؟

نکند همه عالم متوجه او باشند و من متوجه جای دیگر؟!