در آخرین ماه رمضان قرن حاضر هستیم،
دیگر هیچ ماه رمضانی با هزار و سیصد شروع نمی شود.
شاید در قرن بعد خداوند دنیایی متفاوت رقم بزند….
بچه هاااااااا
این آخرین ماه رمضان قرن را دریابیم و برای هم دعای خیر کنیم.
زمان به همین سادگی میگذرد و فرصت ها میسوزند،
قدر یکدیگر را بدانیم،
روز و روزگار بر شما عزیزان به تندرستی و خوشی باد.
🌙🌙🌙
التماس دعا و آرزوی قبولی عبادات و طاعات شما🤲