داستانی بسیار زیبا از وصف شیدایی قسمت اول💚

داستانی بسیار زیبا از وصف شیدایی قسمت دوم💚

داستانی بسیار زیبا از وصف شیدایی قسمت سوم💚

(لطفا جهت همراهی نظارات خود را ارسال نمائید) راهنما:در صورت نداشتن ایمیل، نوشتن کلمه یا نام خود به زبان انگلیسی به این صورت صحیح می باشد:  golnarges@gmail.com