به بهانه لحظه شماری تا روز ولادتتان، معرفتی کسب می کنیم در راه شناخت شما
یا صاحب الزمان

 

یک روز تا جشن ولادت امام عصر

دو روز تا جشن ولادت امام عصر

 

سه روز تا جشن ولادت امام عصر

چهار روز تا جشن ولادت امام عصر

پنج روز تا جشن ولادت امام عصر

شش روز تا جشن ولادت امام عصر ✨

هفت روز تا جشن ولادت امام عصر ✨

هشت روز تا جشن ولادت امام عصر ✨

لطفا جهت همراهی نظارات خود را ارسال نمائید (راهنما:در صورت نداشتن ایمیل، نوشتن کلمه یا نام خود به زبان انگلیسی به این صورت صحیح می باشد:  golnarges@gmail.com)